Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-12-15
|
Författare: Ylva Fredholm Ståhl

Nyttan med EMQ - fördelar med anslutning

Här följer en motivering till varför EMI behöver ett nationellt kvalitetsregister för verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete. Det övergripande syftet med EMQ är att följa, åtgärda och utvärdera barns och ungdomars hälsa och utveckling i specifika nyckelåldrar under skolåren.

I följande punktlista redovisas den huvudsakliga nyttan och fördelarna med anslutning till EMQ.

  • En sedan länge efterfrågad nationell standardiserad dokumentation är en förutsättning för anslutning som möjliggör jämförelser och uppföljning av barn och ungas hälsa!
  • Transparent aggregerad (på gruppnivå) hälsodata över barn och ungas fysiska- och psykosociala hälsa som visas i realtid och över tid. Onlinedata presenteras på olika nivåer på EMQ:s hemsida. Särskild behörighet tilldelas användare till hälsodata på skolnivå.
  • EMQ kan ge svar på hur en likvärdig vård för barn och unga i Sverige ser ut. Erbjuds och genomförs hälsoundersökningar och hälsosamtal? I vilken utsträckning?
  • Möjliggör jämförelser av struktur-, process- och resultatmått på lokal-, regional och nationell nivå. Ett exempel på strukturmått kan vara hur resursfördelningen ser ut i landet, ett processmått kan vara om en genomförd screening ledde till någon uppföljning/åtgärd som tex extern remiss och ett resultatmått kan vara hur BMI ser ut på olika nivåer (lokalt, regionalt och nationellt) men också i olika åldrar och mellan könen.
  • Ett verktyg för ledning inom EMI att använda i det ålagda årliga systematiska kvalitetsarbetet.
  • Samverkan mellan EMI och region i förbättringsarbete över barn och ungas hälsa underlättas med hjälp av EMQ.

Ett omfattande arbete för vårdgivaren och EMQ:s databas med tekniska och juridiska anpassningar har pågått under cirka fem år och är idag färdigt. Arbetet innebär för användarna (skolsköterskor och skolläkare) att hälsodata från journal till EMQ överförs med automatik. En stor fördel för vårdgivaren med ett nationellt kvalitetsregister är det lagliga stöd (juridiska) som finns för överföring av barn och ungas hälsodata till ett nationellt kvalitetsregister (se PdL 2008:355, 7 kap). Det behövs inget informerat samtycke från vårdnadshavare / elev utan vårdgivare har informationsplikt. Det betyder att vårdnadshavare /elev ska få så rik information om vad ett nationellt kvalitetsregister innebär att de kan tacka nej till att delta. Ett juridiskt giltigt informationsbrev finns tillgängligt, som alla vårdgivare i landet kan använda sig av.

Slutbetänkande (SOU 2021:78) vill att det senast juli 2022 ska tydliggöras i patientdatalagen att det är möjligt att utveckla kvalitetsregister för hälsovård inom ramen för EMI. Slutbetänkandet tar också upp vikten av, behovet och nödvändigheten för EMI att med hjälp av EMQ följa upp kvaliteten i verksamheten. Vidare att EMQ bör få statliga medel att fortsätta utvecklas och klara finansiering för drift och förvaltning.
Vad gäller vårdgivarens kostnad för anslutning, ta kontakt med systemleverantören. Glöm inte att undersöka om det går att använda kommunernas tilldelade medel för digitalisering vid anslutning till EMQ.

EMQ:s styrgrupp gn

Ylva Fredholm Ståhl, registerhållare
yfredholmstahl@gmail.com