Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-03-21

Elev och vårdnadshavare

Information som samlas i ett kvalitetsregister används för att utvärdera och förbättra vården. Du ska alltid bli informerad innan dina uppgifter lämnas till ett nationellt kvalitetsregister.

Vad är nationella kvalitetsregister?

Syftet med nationella kvalitetsregister är att insamlade uppgifter ska användas till att förbättra hälso- och sjukvårdens arbete med vården, främja hälsa och förebygga ohälsa. På nationell, regional och lokal nivå kan hälso- och sjukvården följa och se förändringar av elevers hälsa över tid samt jämföra olika arbetssätt och behandlingsmetoder. Det är av stor vikt att så många som möjligt lämnar sitt bidrag till kvalitetsregistren, vilket ökar tillförlitligheten på resultat och utvärdering. Resultaten ska användas i verksamheternas kontinuerliga förbättringsarbete för att uppnå en jämn standard av tjänster och vård i Sverige.

Var med och hjälp oss i vårt förbättringsarbete!

Enligt skollagen ska elevhälsans medicinska insatser, tidigare kallad skolhälsovården, erbjuda hälsofrämjande och förebyggande insatser till elever under skoltiden. För att ständigt förbättra arbetet med elevers hälsa finns ett Nationellt kvalitetsregister, EMQ. Det är verksamheten samt skolsköterskor och skolläkare som utvecklar, driver och överför uppgifter till EMQ. Syftet med kvalitetsregistret är att möjliggöra ett kontinuerligt förbättringsarbete, skapa en likvärdig elevhälsa samt bedriva forskning.

Uppgifter som inhämtas

Inhämtade hälsouppgifter från hälsoundersökningar och hälsosamtal sammanställs i kvalitetsregistret. Det går endast att se resultat på elevers hälsa på gruppnivå, vilket innebär att enskild elev inte kan identifieras. Läs mer om vilka enskilda hälsouppgifter som kvalitetsregistret följer upp. Elevers personnummer finns i kvalitetsregistret av två skäl. Det ena är om en elev väljer att inte delta så ska hen kunna identifieras för att data ska kunna raderas. Det andra är om forskning kommer att bedrivas på elevers hälsa, det förutsätter dock att etisk prövningsnämnd har prövat och beviljat att den forskning som avses kan bedrivas.

Läs mer om kvalitetsregister på 1177.se