Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-10-20

Sara Lindeberg ny registerhållare

EMQs styrgrupp hälsar vår nya registerhållare Sara Lindeberg varmt välkommen. Sara är specialistläkare i socialmedicin och folkhälsa på Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling och Enheten för Samhällsanalys. Sara tillträdde som registerhållare för EMQ den 1 oktober 2023.

Kort presentation av Sara Lindeberg:

I sitt värv som socialmedicinare strävar Sara efter att kombinera praktiskt hälsofrämjande och förebyggande arbete med tillämpad forskning och kunskapsutveckling. Saras huvudsakliga inriktning är psykisk hälsa, med målet att utveckla och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga. Som ett led i detta leder hon forskningsprojektet Skånes födelsekohort – Hälsoutveckling ur ett livsförloppsperspektiv, som är en epidemiologisk studie av tidiga indikatorer för hälsa inklusive ett fysiologiskt mått på sårbarhet för stress. Hon leder också en valideringsstudie av självskattningsinstrument av föräldrars mentala hälsa och bindning till sitt barn (bonding) i samarbete med spädbarnspsykiatrin i Skåne.

Sara har sedan år 2018 varit en del av arbetsgruppen inom ramen för Nationellt nätverk för hälsosamtal i skolan som tagit fram ett förslag på nationella indikatorer som kan användas i skolornas elevhälsoformulär för statistik på lokal, regional och nationell nivå. Sara har medverkat i diverse epidemiologiska kartläggningar bland annat Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne 2021, Ungas hälsa utifrån könsidentitet 2022, och Folkhälsorapport Skåne 2023.

Styrgruppen ser fram emot gott samarbete framöver och ser att Saras gedigna erfarenheter och kompetens kommer att gynna utvecklingen av EMQ.