Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-11-18
|
Författare: Ylva Fredholm Ståhl

EMQ öppnar för anslutning för landets övriga vårdgivare (kommuner)

Kostnader för drift och förvaltning finns för 2022.

Slutbetänkandet Börja med barnen! Följ upp hälsa och dela information för en god och nära vård SOU 2021:78 (Peter Almgrens utredning) bedömer nödvändigheten av EMQ som ett verktyg för EMI att använda i det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet. EMQ ska fortsätta det arbete som påbörjats och utvecklats för att skapa förutsättningar för en sammanhållen nationell uppföljning av barn och ungas hälsa för landets vårdgivare. Vidare bedömer utredningen att nyttan med EMQ överväger kostnaderna och föreslår att statliga medel bör tillföras. Ledningsfunktionen för nationella kvalitetsregister, SKR som delar ut nationellt överenskomna medel måste ompröva sitt beslut och fortsättningsvis tilldela EMQ medel. Mer om utredningens bedömning av kvalitetsregister finns att läsa i (SOU 2021:78).

EMQ:s nationellt överenskomna frågor som ligger till grund för hälsosamtalet har varit ett första steg till att arbeta enhetligt för landets kommuner i syfte att kunna uttala sig om barn och ungas hälsostatus och möjliggöra jämförelser på lokal, regional och nationell nivå. De nationellt överenskomna och framtagna frågorna samt svarsalternativen för barns och ungas psykosociala hälsa har varit föremål för diskussion relaterat till utveckling av frågor och svarsalternativ. Nu pågår ett förbättringsarbete i det ”Nationella nätverket för frågor i hälsosamtalet”. I avvaktan på nätverkets resultat används EMQ nationellt framtagna frågor och som flera kommuner har lagt till i sina hälsoenkäter. EMQ har stöd av Folkhälsomyndigheten i de frågor som är framtagna och följer arbetet i det nationella nätverket för frågor i hälsosamtalet.

Vårdgivare tar kontakt med sin systemleverantör för att erhålla kostnadsbild för anslutning.

OBS! Alla kommuner har fått stimulansmedel för digitalisering. De medlen skulle kanske kunna användas för anslutning till EMQ.

Tillsammans utvecklar professionen inom EMI, EMQ.

Styrelsen för EMQ /
Registerhållare
Ylva Fredholm Ståhl