Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-27
|
Författare: Ylva Fredholm Ståhl

Lägesuppdatering från socialstyrelsen

En delrapport blev klar sista mars 2021 och en slutrapport ska vara klar sista januari 2022. Socialdepartementet har gett Socialstyrelsens i uppdrag att utreda om hur registerdata som idag samlas in av EMQ skulle kunna samlas in av Socialstyrelsen istället.

Bakgrunden är att Ledningsfunktionen för nationella kvalitetsregister, SKR beslutat att EMQ inte uppfyller kriterier för ett kvalitetsregister enligt patientdatalagen kap 7 och får därför inte ta del av nationellt överenskomna medel (mer information finns i tidigare nyhetsbrev). En delrapport blev klar sista mars 2021 och en slutrapport ska vara klar sista januari 2022.

Socialstyrelsens delrapport ”Förutsättningar för att ta in uppgifter från Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats EMQ till Socialstyrelsen” färdig och utifrån regeringsuppdraget kommit fram till att det inte finns förutsättningar för att samla in data från EMQ. Hindren är inte praktiska eller tekniska utan att det finns juridiska hinder för insamling. Den tydliga koppling mellan det ändamål och vilka personuppgifter som samlas in saknas. Utredningen lyfter vikten av att se över både barnhälsovården, elevhälsans medicinska insats och ungdomsmottagningarna för att få en bra uppföljning av barn och ungas hälsa 0-18 år. Socialstyrelsen utgår från hälsodataregister och syftar på att förvalta ett elevhälsoregister eller eventuellt utöka ett redan befintligt register med nya variabler.

Delrapporten tar vidare upp att Folkhälsomyndigheten påtalar behov av registerdata för att följa barns hälsa och att både barnhälsovård och elevhälsans medicinska insats kan ta fram indikatorer för barns hälsa generellt. Vidare har Folkhälsomyndigheten påtalat behov av långsiktig finansiering för drift och utvecklingsarbete av nationella kvalitetsregister samt att lagstödet behöver tydliggöras. Delrapporten tar upp skillnader mellan hälsodataregister vs nationella kvalitetsregister. Förutom olika lagstiftningar beskrivs också registrens olika syften. Både behövs i hälso- och sjukvården och tillsammans kan ge mer kunskap om vården och möjliggöra för forskning. En viktig utredning som påverkar Socialstyrelsens fortsatta arbete med sitt uppdrag är vad ”En sammanhållen god och nära vård för barn och unga” kommer fram till. Den ska vara färdig i oktober detta år.

Idag följer EMQ onlinedata i Blekinge läns kommuner över barns fysisk och psykosocial hälsa och i Norrköpings kommun den fysiska hälsan. Gå gärna in på onlinedata och se hur den fysiska och psykosociala hälsan presenteras. Det kommer många förfrågningar vad som händer med EMQ och eftersom finansieringen inte är löst för 2022 så avvaktar vi tillsvidare fler anslutningar. Det är bra om din kommun har anmält sitt intresse för anslutning till EMQ till sin journalleverantör. Vi behöver gasa på anslutningsprocessen och vi arbetar på en stabil finansiering för framtiden.

Ylva Fredholm Ståhl
Registerhållare EMQ