Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-08-10

EMQ:s fortsatta finansiering

SKR står fortfarande fast vid sitt beslut att inte delge EMQ några nationellt överenskomna medel.

Utdrag från beslutsunderlaget:

I diskussionen beskrevs EMQ täcka ett viktigt område och att det är angeläget att datainsamling inom området säkerställs på ett hållbart sätt med lagligt stöd, utifrån nuvarande lagstiftning. Enligt NSG DA (nationell samverkansgrupp, data och analys) kan en annan typ av datainsamling/modell, vara mer ändamålsenlig och som har lagstöd i andra delar av patientdatalagen, vilket nu ska prövas. Vidare går att läsa att Stödfunktionen vid SKR fått i uppdrag att ta fram ett utredningsupplägg som väntas presenteras för NSG i augusti.

Nuvarande budget räcker året ut. Intresset är stort bland vårdgivarna och professionen samt ledning att ansluta EMI till EMQ, som ser nödvändigheten med ett nationellt kvalitetsregister som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns ett starkt nationellt stöd för EMQ vilket går att läsa i SOU 2021:78 (Börja med barnen!) och det pågår en fortsatt dialog mellan EMQ, Regeringskansliet och Folkhälsomyndigheten för en framtida finansiell lösning för EMQ.