Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-01-03

Din medverkan i vården

Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser (EMQ), tidigare skolhälsovården, vars mål är en jämlik och rättvis elevhälsa för alla barn i Sverige.

Du bidrar till en bättre vård

Genom att vara med i det nationella kvalitetsregistret för elevhälsans medicinska insatser bidrar du till att förbättra elevhälsans verksamhet. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte de insatser du får. Uppgifterna används för att förbättra arbetet med barns hälsa och  göra det möjligt att jämföra barns hälsa mellan vårdgivare i landet.  Resultaten använder din vårdgivare sedan i sitt förbättringsarbete.  Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om barns hälsa och ju fler som deltar desto säkrare blir resultaten.

Registrering och hantering av dina uppgifter

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på rättslig grund. Uppgifter i patientjournalen från hälsoundersökningen och hälsosamtalet samlas in. Vill du veta vilka enskilda uppgifter som finns i kvalitetsregistret kan du läsa mer på webbplatsen www.emq.nu. Uppgifterna får endast användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik och för forskning. Uppgifter får, efter sekretessprövning, lämnas ut för något av dessa tre ändamål.

Sekretess

Uppgifterna skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen. I sammanställningar som visas går det inte att identifiera uppgifter om dig/ditt barn som enskild person. För forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd och centralt personuppgiftsansvarig.

Säkerhet

Dina/ditt barns uppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Det finns särskilda krav som bl.a. innebär att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem. Det finns en systematisk kontroll som säkerställer att ingen obehörig tagit del av uppgifterna samt att inloggning för att ta del av uppgifter sker på ett säkert sätt. Uppgifterna skyddas också genom kryptering.

Åtkomst

Vårdgivare får endast ta del av de uppgifter som de lämnar till kvalitetsregistret. Ingen annan vårdgivare har åtkomst till dessa uppgifter. Som ansvarig för registret kan behörig personal hos centralt personuppgiftsansvarig ta del av barnets uppgifter i syfte att se om data är riktiga.

Gallring

Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vården. För vissa register kan aktuell arkivmyndighet besluta att uppgifterna sparas tillsvidare för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Rättigheter

Läs mer om dina rättigheter

Personuppgiftsansvar

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats är Region Blekinge. Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att hälsouppgifter om ditt barn samlas in och lämnas ut till EMQ.

Laglig grund

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en laglig grund.  Vårdgivare och centralt personuppgiftsansvariga får behandla uppgifter i kvalitetsregister för att den anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, art. 6.1 e). De får också behandla uppgifter om hälsa i kvalitetsregister för att den är nödvändig av skäl som hör samman med yrkesmedicin och tillhandahållande av hälso- och sjukvård (Dataskyddsförordningen, art. 9.2 h). Både personal hos rapporterande vårdgivare och personal hos den centralt personuppgiftsansvarige omfattas av lagstadgad tystnadsplikt (Dataskyddsförordningen, art. 9.3). Det ska också finnas lagligt stöd i svensk lagstiftning när man behandlar personuppgifter i kvalitetsregister. Sådana bestämmelser finns i 7 kap. Patientdatalagen (2008:355).

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till registerhållare för EMQ

Kontakta dataskyddsombudet i Region Blekinge, om du vill:

  • Få tillgång till Dina uppgifter, begära rättelse eller begränsning.
  • Att dina uppgifter ska tas bort ur Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser.
  • Ha information om den åtkomst som skett till dina uppgifter.