EMQ

Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser, EMQ

EMQ är ett kvalitetsregister som kan bidra med data för att visa på resultat, jämföra och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige.

Det övergripande syftet med kvalitetsregistret är att följa och utvärdera barn och ungdomars hälsa och utveckling i skolåldrarna. EMQ möjliggör öppna jämförelser av elevhälsan för att utvärdera om det föreligger en likvärdig elevhälsa nationellt. Kvalitetsregistrets vägledande målnivåer skapar delaktighet och motivation för ett aktivt förbättringsarbete på flera nivåer till nytta för elevernas hälsoutveckling och välbefinnande.

En nationell samordning av variabler i kvalitetsregistret möjliggör att:

  • Bedriva kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete lokalt, regionalt och nationellt
  • Utveckla och utvärdera kvaliteten på arbetet inom elevhälsans medicinska insatser
  • Bedriva forskning

Nyheter