EMQ

Vad är PREM?

PREM står för Patient-reported experience measures. Det är en åldersanpassad enkät där elever skattar erfarenheter av sina hälsobesök hos skolsköterska och skolläkare. Frågorna handlar om hur eleverna upplever sin delaktighet om beslut som rör deras hälsa, bemötande, tillgänglighet och om de förstår den information som de får. Enkätens resultat ska användas i kommunens förbättringsarbete av verksamheten. Enkäten är fortfarande under utveckling men beräknas vara klar inom kort.