EMQ

Din medverkan i vården

Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser (EMQ), tidigare skolhälsovården, vars mål är en jämlik och rättvis elevhälsa för alla barn i Sverige.

För att utveckla och säkra kvaliteten inom elevhälsan i Sverige rapporterar din vårdgivare uppgifter om ditt barn till Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser.  Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser är Regionstyrelsen i Region Östergötland. Din vårdgivare är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om ditt barn samlas in och lämnas ut till Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser.

Du bidrar till en bättre vård

Genom att vara med i det nationella kvalitesregistret för elevhälsans medicinska insatser bidrar du till att förbättra elevhälsans verksamhet. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte de insatser du får. Uppgifterna används för att förbättra arbetet med barns hälsa och  göra det möjligt att jämföra barns hälsa mellan vårdgivare i landet.  Resultaten använder din vårdgivare sedan i sitt förbättringsarbete.  Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om barns hälsa och ju fler som deltar desto säkrare blir resultaten.

Uppgifter som registreras

För att utveckla och säkra hälsobesöken vill din vårdgivare registrera uppgifter om ditt barns personnummer, hälsoundersökningar, hälsosamtal och vaccinationer.  En lista över alla uppgifter som samlas i registret (Variabellista ) finner du i högermenyn.

Sökbegrepp

Din vårdgivare och Regionstyrelsen i Region Östergötland som centralt personuppgiftsansvarig myndighet använder förutom ditt barns personnummer olika så kallade sökbegrepp för att hitta och sammanställa uppgifter.  Registret får använda uppgifter om ditt barns hälsa som sökbegrepp. Däremot får vi inte söka på uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella eller uppgifter om lagöverträdelser.  En lista över alla sökbegrepp (Variabellista) som används av Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser finner du här.

Laglig grund

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en laglig grund.  Vårdgivare och centralt personuppgiftsansvariga får behandla uppgifter i kvalitetsregister för att den anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, art. 6.1 e). De får också behandla uppgifter om hälsa i kvalitetsregister för att den är nödvändig av skäl som hör samman med yrkesmedicin och tillhandahållande av hälso- och sjukvård (Dataskyddsförordningen, art. 9.2 h). Både personal hos rapporterande vårdgivare och personal hos den centralt personuppgiftsansvarige omfattas av lagstadgad tystnadsplikt (Dataskyddsförordningen, art. 9.3). Det ska också finnas lagligt stöd i svensk lagstiftning när man behandlar personuppgifter i kvalitetsregister. Sådana bestämmelser finns i 7 kap. Patientdatalagen (2008:355).

Så hanteras ditt barns uppgifter

Uppgifter om ditt barn samlas in från ditt barns patientjournal.  Ditt barns uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får efter sekretessprövning lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut frånNationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser kan det ske elektroniskt.

Sekretess

Ditt barns uppgifter i kvalitetsregistret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet

Ditt barns uppgifter iNationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som bl.a. innebär att bara den som har behov av ditt barns uppgifter får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att ditt barns uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Åtkomst

Behörig personal hos inrapporterande vårdgivare har direktåtkomst till de uppgifter de rapporterat till Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Som ansvarig för registret kan behörig personal hos Regionstyrelsen i Region Östergötland också ta del av uppgifter om ditt barn.

Lagringstid och gallring

Ditt barns uppgifter tas enligt 7 kap. 10 § patientdatalagen bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten inom den verksamhets som skolsköterskor och skolläkare arbetar.

Kontaktuppgifter

Kontakta Dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen i Region Östergötland,  dataskyddsombud@regionostergotland.se, om du vill:

 • Ha mer information om Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser få tillgång till Dina uppgifter, begära rättelse eller begrä
 • Att dina uppgifter ska tas bort ur Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser
 • Ha information om den åtkomst som skett till dina uppgifter

Dina rättigheter

 • Du har rätt att slippa att ditt barns personuppgifter registreras i Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser
 • Du har när som helst också rätt att få uppgifter om ditt barn raderade i registret
 • Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör ditt barn håller på att behandlas av Regionstyrelsen i Region Östergötland och i så fall få en (1) kopia kostnadsfritt på personuppgifterna, om du kan identifiera dig själv. Du har också rätt att få personuppgifterna i elektroniskt format som är allmänt erkänt, om du inte begär något annat, och du kan identifiera dig själv
 • Du har rätt att få personuppgifter om ditt barn, som är felaktiga, rättade och rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, om du kan identifiera dig själv
 • Du har rätt att kräva att behandlingen av ditt barns uppgifter begränsas om
  • du anser att personuppgifterna inte är korrekta och under en tid som ger Regionstyrelsen i Region Östergötland möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
  • du anser att behandlingen är olaglig och motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning
  • i en situation då Regionstyrelsen i Region Östergötland inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen (se ovan) men du anser att du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
  • du i ovanstående fall även kan identifiera dig själv
 • Du har rätt att få information om vilken skolenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till ditt barns uppgifter, om du kan identifiera dig själv
 • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen
 • Du har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten