EMQ

Ändrad finansiering för EMQ

Ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregister fattade vid sitt möte den 17 oktober 2019 beslut om förändrad finansiering för Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats (EMQ). Registret ska inte längre finansieras av medel för Nationella kvalitetsregister. Beslutet som är fattat har tillbakavisats av registrets CPUA (Centralt personuppgiftsansvarig myndighet) Regionstyrelsen i Östergötland.

I ett meddelande skriver CPUA bland annat att:

Det är vår avsikt att under 2020 utreda andra finansiella lösningar för att säkerställa den fortsatta driften och utvecklingen av EMQ, till att bli ett avgörande verktyg för elevhälsans kvalitetsuppföljning.

CPUA skriver vidare att:

Vi vill understryka att utbyggnaden och utvecklingen av EMQ är viktig och ska fortsätta.

CPUA har också, tillsammans med registrets registercentrum RCSO, Registercentrum Sydost,  tillskrivit Ledningsfunktionen en konsekvensanalys av Ledningsgruppens beslut. Företrädare för registret kommer att tillsammans med representanter för RCSO träffa Stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister för att diskutera den uppkomna situationen.

Marina Lundquist, registerhållare och Ylva Fredholm-Ståhl, ordförande för EMQ menar att ”Beslutet är oklart samt att det saknar en konsekvensanalys och belyser att:

– Ett nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats är nödvändigt för att säkerställa en jämlik elevhälsa för landets elever och för att vårdgivaren ska kunna bedriva ett systematiskt förbättringsarbete för elevers hälsa och utveckling.

– Från nationellt håll finns uttalat en ambition att minska administrationen vid insamling av data till registret. EMQ med dess professioner skolsköterskor och skolläkare välkomnade från första början möjligheten med att slippa dubbeldokumentationen för dess användare och att det var en förutsättning för registret. EMQ är ett av få register som är fullt utvecklat för att ta emot data via automatiserad överföring och tillämpar det fullt ut och data presenteras online på registrets webbplats.