EMQ

EMI-verksamhet, journalutvecklare och IT

Rutiner för EMI-verksamhet

CHECKLISTA för anslutning:

 • Göra en intresseanmälan på emq.nu. Intresseanmälan är inte bindande.
 • Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insats informerar om anslutning till och nyttan med EMQ hos barn- och utbildningsnämnden
 • Avtalsdokument mellan vårdgivaren och Inera ska tecknas, se avtal nedan:
  • Kundavtal 1
   • I samband med att dataskyddsförordningen har trätt i kraft, inför Inera en ny kundavtalsmodell, Kundavtal 2. Avsikten är att samtliga Ineras tjänster ska ingå i Kundavtal 2. Tills dess att Kundavtal 2 är infört finns i vissa fall möjlighet för en kund att beställa en tjänst enligt Kundavtal 1-modellen. Tidigare tecknade Kundavtal 1 fortsätter att vara gällande tills dess att tjänsterna flyttats över till Kundavtal 2 och Kundavtal 2 har ersatt Kundavtal 1 för den specifika tjänsten.
  • Kundavtal 2
   • För tjänster som hanterar personuppgifter, behöver inte ett separat personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. Istället ingår Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 (”Ineras PuB-avtal 1”) som en integrerad del av Kundavtal 2. Avsikten är att Ineras samtliga tjänster ska ingår i Kundavtal 2 men under en övergångsperiod kommer Inera att hantera de båda kundavtalsmodellerna parallellt.
 • Kostnadsbild för vårdgivare, kontakta er journalleverantör

Läs mer och hitta hänvisning till vårdgivarens avtal 

CHECKLISTA för anslutna kommuner:

 • Ta kontakt med din journalleverantör för att anpassa den lokala It lösningen till den nationella lösningen. Den standardiserade journalen måste följas för att automatiserad överföring av data från journal till EMQ ska kunna ske.
 • I ”Variabellistan” får du en beskrivning av valda variabler (hälsodata) i nyckelåldrarna.
 • Informationsbrev om EMQ till vårdnadshavare och elev finns på svenska och översatt till flera språk. Informationsbrevet ska tillgängliggöras för vårdnadshavare och elev. Vårdgivaren kan i informationsbrevet lägga till kommunens logga.
 • Om vårdnadshavare eller elev begär tillgång till, rättelse av, begränsning eller utträde ur registret hittas rutiner och blanketter på sidan "Rutiner enligt GDPR".
 • Inför anslutningen till registret ska kommunerna förse EMQ med information om vilka skolor som skall delta. Om nya skolor tillkommer efter detta skickas en ny fil in med dess information. Kommunerna ska även inför varje läsårstart tillhandahålla information om elevantalet för respektive skola. För detta finns två excelmallar här till höger, ”Mall skollista” och ”Mall elevlista”. När dessa är ifyllda skickas de till emq.support@carmona.se.

Rutiner för journalutvecklare och IT

Handbok

Nationella programmet för datainsamling har tagit fram en strategi som grundar sig på ansvars­fördel­ning, användning av standarder och generiska modeller. Strategin pekar ut riktning och metod men beskriver inte hur ett projekt genomförs. Denna handbok ska vara till praktisk hjälp i projekt som har till mål att föra över data från vårddokumentationssystem till kvalitetsregister.

Målgrupper för handboken är projektledare, registerhållare, registercentra, verksamhets­ansvariga, regional och lokal it-verksamhet och systemleverantörer.