EMQ

EMI-verksamhet, journalutvecklare och IT

Rutiner för EMI-verksamhet

CHECKLISTA för anslutning:

  • Göra en intresseanmälan på emq.nu. Intresseanmälan är inte bindande.
  • Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insats informerar om anslutning till och nyttan med EMQ hos barn- och utbildningsnämnden
  • Avtalsdokument mellan vårdgivaren och Inera ska tecknas, se avtal nedan:

Kundavtal
Avtal om Kundens användning av informationsutlämning till NKRR

Modellavtal (personuppgiftsbiträdesavtal)
Om sådant inte redan är tecknat av kommunen eller täcker nytt behov (i EMQ’s fall skolnämnden)

  • Kostnadsbild för vårdgivare, kontakta er journalleverantör

CHECKLISTA för anslutna kommuner:

  • Ta kontakt med din journalleverantör för att anpassa den lokala It lösningen till den nationella lösningen. Den standardiserade journalen måste följas för att automatiserad överföring av data från journal till EMQ ska kunna ske.
  • I ”Variabellistan” får du en beskrivning av valda variabler (hälsodata) i nyckelåldrarna.
  • Informationsbrev om EMQ till vårdnadshavare och elev finns på svenska och översatt till flera språk. Informationsbrevet ska tillgängliggöras för vårdnadshavare och elev. Vårdgivaren kan i informationsbrevet lägga till kommunens logga.
  • Kontakta dataskyddsombud@regionostergotland.se om vårdnadshavare och elev begär tillgång till, rättelse av, begränsning eller utträde ur registret. Rutiner och blanketter hittas under "Rutiner enligt GDPR".

Rutiner för journalutvecklare och IT

Handbok

Nationella programmet för datainsamling har tagit fram en strategi som grundar sig på ansvars­fördel­ning, användning av standarder och generiska modeller. Strategin pekar ut riktning och metod men beskriver inte hur ett projekt genomförs. Denna handbok ska vara till praktisk hjälp i projekt som har till mål att föra över data från vårddokumentationssystem till kvalitetsregister.

Målgrupper för handboken är projektledare, registerhållare, registercentra, verksamhets­ansvariga, regional och lokal it-verksamhet och systemleverantörer.